Savoy Automobile Museum

White, round logo for Savoy Automobile Museum.